Meist

AS KH Energia-Konsult on suurim erakapitalil elektrifirma Eestis. Ettevõte on asutatud 1991. aastal, senitehtud tööde hulka kuuluvad mitmed märkimisväärsed elektripaigaldised nagu Rocca al Mare ja Ülemiste Kaubanduskeskused, Eesti Kunstimuuseum, Kiievi Dnepri Kaubanduskeskus, Vabadussamba valgustus- ja kliimalahendus jpm.

Firma põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv. Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki asjaajamisi, töid ja tegemisi alates tellija soovist kuni valmisehitatud, töökorras, pingestatud ja täitedokumentidega varustatud elektripaigaldiste üleandmiseni tellijale.

Tööde hulka kuulub projekteerimine, komplekteerimine seadmete ja materjalidega, paigaldus-, seadistus- ja häälestustööd koos kõigi ehitus- ja elektritöödega, vajalike teostusjooniste ning dokumentide vormistamisega. Olemasolevate elektripaigaldiste puhul tähendab see elektripaigaldiste käidu korraldamist, s.o. elektripaigaldise hoolduskava koostamist ning selle järgimist nii, et oleks tagatud seadmete häirevaba ja ohutu funktsioneerimine ning sihtotstarbeline töö. Oleme ka kogenud ning sertifitseeritud elektripaigaldiste kontrollmõõtmiste ning auditi läbiviija.

Firmal on:

 • elektritööde kvaliteedisertifikaat ISO 9001:2015
 • keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001:2015;
 • töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat ISO 45001:2018;
 • akrediteering elektripaigaldiste auditiks, st. õigus uute elektripaigaldiste nõuete-kohasuse hindamiseks ja tõendamiseks ning olemasolevate elektripaigaldiste korraliseks kontrolliks;
 • akrediteering elektriliste kontrollmõõtmiste tegemiseks,
 • tegevusluba valveseadmestiku projekteerimiseks, paigaldamiseks ja hooldamiseks.

Creditinfo Eesti AS on AS KH Energia-Konsultile omistanud tunnistuse Edukas Eesti Ettevõte 2020, majandusandmete reitinguga hea (A). Ettevõtte 2020. käive oli 10,2 miljonit eurot.

Juhtkonna kvaliteedi- keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse poliitika avaldus

AS KH Energia-Konsult juhtimispoliitika põhieesmärk on töötajate tervise väärtustamine, keskkonnasäästlikkus ja pidev parendamine koos pakutavate teenuste kõrge taseme ja klientide rahuloluga, mis väljendub ettevõtte juhtkirjas  Meie ei vali tellijat – tellija valib meid!

Selle eesmärgi nimel kohustub ettevõtte  juhtkond pühenduma

 • tööde  teostamise kõrgele kvaliteedile,
 • klientide teenindamise kõrgele tasemele ja kliendikesksusele,
 • heale professionaalsele tavale,
 • erapooletusele 
 • ettevõtte pidevale arendamisele,
 • juhtimissüsteemi parendamisele ja personali kursishoidmisele juhtimisalase dokumentatsiooniga,
 • soovil tegutseda vastutustundlikult – lisaks majandustulemustele arvestama sotsiaalsete faktorite ja looduskeskkonnaga ning erinevate sihtgruppide ootuste ja vajadustega,
 • järgima ettevõtte tegevusega kaasnevaid seadusandlikke ja muid nõudeid,
 • keskkonna saastamise vältimise kohustusele.

AS KH Energia-Konsult keskkonnapoliitika

 • Püstitame keskkonnaalased eesmärgid ning täiustame pidevalt enda poolt osutatavaid teenuseid nii, et nende teostamine oleks keskkonnasõbralik.
 • Kohustume kasutama vahendeid ja materjale keskkonnasäästlikult ning pidevalt parendama organisatsioonis saastamise ärahoidmist läbi jäätmete nõuetekohase utiliseerimise, puhtama tootmise ja teenindamise mõtteviisi, tegevuste ja töövõtete rakendamise.
 • Meie tegevuses on suure tähtsusega ohutus ja tervis ning meie kohustus on järgida kõiki Eesti Vabariigi keskkonnaõigus- ja administratiivakte ning teisi asjakohaseid nõudeid.
 • Hoiame ettevõtte personali kursis keskkonda puudutavate probleemide ja nende lahendamisega ning arendame töötajate pädevust ning tõstame nende teadlikkust, mis garanteerib tehtavate tööde / osutatavate teenuste keskkonnamõju minimeerimise.

AS KH Energia-Konsult töötervishoiu ja tööohutuse poliitika

 • Juhendame töötajaid tööohutusalaselt ning teavitame ebasoodsatest mõjudest, mis võivad põhjustada vigastusi  või põduruse tekkimist.
 • Hindame tööohtusalaseid riske ning kavandame tegevusi, et pidevalt parendada töötajate töökeskkonda ja minimiseerida tööohutusalaseid ohte. Peamiste riskidena näeme ohte, mis tulenevad otseselt elektrist, tööst tänavatel ja liikluses ja kõrgustes.
 • Meie kohustus on järgida ja hinnata vastavust  töötervishoiu ja tööohutusalastele seaduslikele nõuetele.
 • Kohustume TTO-alaseid teemasid töötajate ja töötajate esindajatega arutama ja neid võimalikesse lahendustesse kaasama.