Meist

AS KH Energia-Konsult on suurim erakapitalil elektrifirma Eestis. Ettevõte on asutatud 1991. aastal, senitehtud tööde hulka kuuluvad mitmed märkimisväärsed elektripaigaldised nagu Rocca al Mare ja Ülemiste Kaubanduskeskused, Eesti Kunstimuuseum, Kiievi Dnepri Kaubanduskeskus, Vabadussamba valgustus- ja kliimalahendus jpm.

Firma põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv. Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki asjaajamisi, töid ja tegemisi alates tellija soovist kuni valmisehitatud, töökorras, pingestatud ja täitedokumentidega varustatud elektripaigaldiste üleandmiseni tellijale.

Tööde hulka kuulub projekteerimine, komplekteerimine seadmete ja materjalidega, paigaldus-, seadistus- ja häälestustööd koos kõigi ehitus- ja elektritöödega, vajalike teostusjooniste ning dokumentide vormistamisega. Olemasolevate elektripaigaldiste puhul tähendab see elektripaigaldiste käidu korraldamist, s.o. elektripaigaldise hoolduskava koostamist ning selle järgimist nii, et oleks tagatud seadmete häirevaba ja ohutu funktsioneerimine ning sihtotstarbeline töö. Oleme ka kogenud ning sertifitseeritud elektripaigaldiste kontrollmõõtmiste ning auditi läbiviija.

Firmal on:

 • elektritööde kvaliteedisertifikaat ISO 9001:2015
 • keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001:2015;
 • töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat ISO 45001:2018;
 • akrediteering elektripaigaldiste auditiks, st. õigus uute elektripaigaldiste nõuete-kohasuse hindamiseks ja tõendamiseks ning olemasolevate elektripaigaldiste korraliseks kontrolliks;
 • akrediteering elektriliste kontrollmõõtmiste tegemiseks,
 • tegevusluba valveseadmestiku projekteerimiseks, paigaldamiseks ja hooldamiseks.

Creditinfo Eesti AS on AS KH Energia-Konsultile omistanud tunnistuse Edukas Eesti Ettevõte 2020, majandusandmete reitinguga hea (A). Ettevõtte 2020. käive oli 10,2 miljonit eurot.

Juhtkonna kvaliteedi- keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse poliitika avaldus

AS KH Energia-Konsult juhtimispoliitika põhieesmärk on töötajate tervise väärtustamine, keskkonnasäästlikkus ja pidev parendamine koos pakutavate teenuste kõrge taseme ja klientide rahuloluga, mis väljendub ettevõtte juhtkirjas  Meie ei vali tellijat – tellija valib meid!

KH ENERGIA KONSULT KVALITEEDI, KESKKONNA JA TÖÖOHUTUSE JUHTPÕHIMÕTTED

Juhatuse liikmete ja tippjuhtide kohustus on:

 • vastutada, et juhtimissüsteem toimiks ettevõttes;
 • tagada, et juhtimissüsteem on kooskõlas ettevõtte juhtpõhimõtete ja eesmärkidega;
 • ergutada ettevõttes protsessipõhist lähenemisviisi ja riskipõhist mõtlemist;
 • tagada juhtimissüsteemi jaoks vajalike ressursside planeerimine;
 • juhtimissüsteem saavutaks oma kavatsetud tulemused;
 • selgitada, suunata ja toetada töötajaid, et nad saaksid kaasa aidata juhtimissüsteemi mõjususe suurendamisele ettevõttes;
 • edendada juhtimissüsteemi järjepidevat parendamist ning tööga seotud vigastuste ja tervisekahjustuste ennetamine;
 • määrata selged rollid ja kohustused juhtimisega seonduvalt;
 • turvaliste ja tervislike töökohtade toimimine;
 • kaitsta töötajaid repressioonide, vahejuhtumitest, ohtudest ja riskidest teavitamise korral;
 • tagada töötajatele konsulteerimine ja osalemine tööohutuse parendamisel;
 • toetada vajadusel sisse seada tööohutusnõukogu loomist ja nende toimimist.

Igaüks meist:

 • teeb kõik tööd kvaliteetselt, vastutustundlikult ning ausalt – et töötulemus vastaks täielikult tellija nõudmistele,
 • kasutab ohutuse tagamiseks laitmatuid töövõtteid ning ohutuid töövahendeid,
 • hoiab oma tööriided ja töökoha puhtad, koristades selle igapäevaselt ning töö lõpetamisel;
 • suhtub keskkonnasõbralikult töödel tekkivate lammutus-, paigaldus- ja pakkejäätmete käsitlemisse,
 • keskkonna saastamise vältimiseks planeerib ja teostab tööülesandeid järgides igapäevaselt ettevõtte määratud oluliste keskkonnaaspektide mõjusust oma tegevusele.
 • teatab oma vahetule juhile koheselt elektriprojektis või teistes dokumentides või tellija nõudmistes esinevatest vastuoludest, mis võivad takistada soovitud lõpptulemuse saavutamist,
 • ei tee töid, mis on vastuolus ohutuseeskirjade ja -juhenditega,
 • ei kahjusta teiste töötajate tegevust või mainet,
 • esindab firmat kõigis oma toimingutes nii, et firma hea maine leiaks pidevat rõhutamist;
 • hoidub tööde tegemisest, milleks tal puuduvad teadmised ja kogemused;
 • töötab ausalt ja peab kinni üldtunnustatud mängureeglitest,
 • jälgib elektriala tehnilist arengut ning seadustiku muutusi ning hea kutseoskuse säilitamiseks täiendab pidevalt oma teadmisi ja oskusi.