AS KH Energia-Konsult on parim elektritööde terviklahenduse pakkuja aastast 1991.

Firma põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv. Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki asjaajamisi, töid ja tegemisi alates tellija soovist kuni valmisehitatud, töökorras, pingestatud ja täitedokumentidega varustatud elektripaigaldiste üleandmiseni tellijale.

Tööde hulka kuulub projekteerimine, komplekteerimine seadmete ja materjalidega, paigaldus-, seadistus- ja häälestustööd koos kõigi ehitus- ja elektritöödega, vajalike teostusjooniste ning dokumentide vormistamisega. Olemasolevate elektripaigaldiste puhul tähendab see elektripaigaldiste käidu korraldamist, s.o. elektripaigaldise hoolduskava koostamist ning selle järgimist nii, et oleks tagatud seadmete häirevaba ja ohutu funktsioneerimine ning sihtotstarbeline töö. Oleme ka kogenud ning sertifitseeritud elektripaigaldiste kontrollmõõtmiste ning auditi läbiviija.

Projekteerimine ja elektriehitus

KH Energia-Konsult hoolitseb elektripaigaldise kogu elutsükli eest alates projekteerimisest kuni eletripaigaldiste hoolduseni. 27 aastat kogemust elektriehituses võimaldavad meil operatiivselt pakkuda komplekslahendusi mistahes elektripaigaldiste projekteerimisel. Meie projekteeritud kuulsamate objektide hulka kuuluvad Toompea loss, Eesti Suursaatkonnad ja erinvad konsulaarosakonnad, Lilleküla staadion, muuseumid, Vabadussõja võidusamba valgustus, Tallinna vanalinna valgustuse üleviimine LED valgustusele, Porto Franco elektrivarustus, jpt.

Elektripaigaldise käit

KH Energia-Konsult omab kõiki käidutööde (korrashoid ja hooldus) tegemiseks vajalikke seadusest tulenevaid akrediteeringuid. Täna on meie hoole all enam kui 150 erinevat klienti ja objekti.

Võrkude käiduosakonna igapäeva töö hõlmab endas madal- ja keskpingevälisvõrkude projekteerimist, ehitust ja hooldust. Oleme võimelised välja ehitama klientidele nende vajadusi arvestavaid täislahendusi alustades projekteerimisest, üleandmise dokumentatsioonide vormistamiseni.

Mõõtmised ja audit

KH Energia-Konsult on kogenud ning vastavalt standarditele EVS-EN ISO/IEC 17025 ja EVS-EN ISO/IEC 17020 akrediteeritud mõõtelabor (L102) ning inspekteerimisasutus (I015) 2. ja 3.liigi elektripaigaldiste auditi teostamiseks.

AS KH Energia-Konsult mõõtelabor (L102) viib läbi erinevaid elektri- ja valgustuspaigaldiste kontrollmõõtmisi. Isolatsioonitakistus;
rikkesilmuse näivtakistus;
rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
ahela katkematuse kontroll;
maandustakistus;
pinnase eritakistus:
pingetaluvuse teim;
valgustiheduse mõõtmine

Meie kliente